Obchodné podmienky

internetového obchodu www.fabrick.sk

Článok I

Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z uzatvorenia kúpnej zmluvy na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim, predmetom ktorej je predaj a kúpa tovaru prostredníctvom internetového obchodu fabrick.sk. 
 2. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy špecifikovanej v čl. 1 ods. 1 týchto obchodných podmienok. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.
 3. Predmetom týchto obchodných podmienok je vymedzenie práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a poskytnutie  informácií v súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a iných relevantných právnych predpisov.
 4. Tieto obchodné podmienky sú vypracované v súlade so:
  • zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, 
  • zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, 
  • zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov, 
  • zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov
  • zákonom č. 452/2021 o elektronických komunikáciách v znení neskorších právnych predpisov,  
  • zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších právnych predpisov

a s inými relevantnými právnymi predpismi.

 1. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa s obchodnými podmienkami dôkladne oboznámil a ich obsahu porozumel.

Článok II

Vymedzenie pojmov

 1. Predávajúcim je prevádzkovateľ internetového obchodu www.fabrick.sk

  Obchodné meno: FABRICK SK, s. r. o.
  reg.: Obchodný register Okresného súdu Trnava, odd. Sro., vl. č. 2378/T 

  Sídlo: Okočská 1677/5, Veľký Meder 932 01
  IČO: 34 149 562
  DIČ: 2020365600
  IČ DPH: SK 2020365600

  email: fabrick@fabrick.sk
  tel.: +421 905 646 985
 1. Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva služby, a to buď ako spotrebiteľ alebo podnikateľ. 
 2. Kupujúcim  spotrebiteľom je v zmysle § 2 písm. a) zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa) fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.  
 3. Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára predávajúci so spotrebiteľom.
 4. Zmluvou uzatvorenou na diaľku je zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá a uzatvorená výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu. 
 5. Kupujúcim  podnikateľom je v zmysle § 2 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obch. zák.“): 
  • osoba zapísaná v obchodnom registri,
  • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
  • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, 
  • fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
 6. Orgánom dozoru je:

  Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
  Inšpektorát pre Trnavský kraj 
  Pekárska  23, 917 01  Trnava 1 
  Odbor výkonu dozoru 

  Tel. č. 033/321 25 27, 033/321 25 21
  Fax č. 033/321 25 23  

Článok III

Ponuka tovaru a 

 1. Tovar aktuálne ponúkaný predávajúcim je zverejnený na internetovej stráne www.fabrick.sk.  Tovar ponúkaný predávajúcim nie je spotrebným tovarom ale je zhotovovaný na zákazku, podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa (ďalej len ako „tovar na zákazku“). 
 2. Prezentácia tovarov umiestnených na stránke predávajúceho má informatívny charakter. Vzhľadom na špecifickosť tovaru sa môžu jednotlivé odtiene lícových tehál a obkladov líšiť v dôsledku výroby v rôznych šaržiach s časovým odstupom. Na jednotlivé zákazky sa odporúča z dôvodu možných farebných, alebo rozmerových odchýlok objednávať celé množstvo tovaru naraz. V prípade neskoršieho doobjednania sú tieto odchýlky prípustné.
 3. Technické informácie, technické výkresy, popisy, informácie o hmotnosti, rozmeroch, počtu tovarov v baleniach a ďalšie informácie o tovaru sú prevzaté od výrobcov a majú iba informatívny charakter. Z tohto dôvodu tieto informácie nie sú považované za záväzné a predávajúci nie je za ne zodpovedný. 
 4. Z dôvodu, že lícové tehly, tehlové obklady, tehlové dlažby a keramické dlažby sú vyrábané v prírodných podmienkach z ľahko premenlivých íľov, môže dochádzať k rozmerovým, povrchovým a farebným odlišnostiam v jednotlivých dodávkach. 

Článok IV

Uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci si objedná tovar prostredníctvom internetového obchodu tak, že vybraný produkt a množstvo podľa m2 vloží do košíka. Kupujúci si môže vybrať viacero produktov, pričom každý sa objednáva v požadovanom množstve na m2. 
 2. Po ukončení nakupovania kliknutím na nákupný košík sa kupujúci dostane na podstránku nákupného koša, kde po sumarizácii vybraného tovaru zvolí spôsob dodania a kliknutím na „Skontrolovať a objednať“ prejde na stránku, kde kupujúci vyplní fakturačné a dodacie údaje. Následne  kliknutím na ,,Objednať s povinnosťou platby“ svoju objednávku záväzne odošle. 
 3. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávku skontrolovať a prípadne ju opraviť. Odoslaná objednávka je záväzná. 
 4. Kupujúci môže zaslať objednávku aj mailom na fabrick@fabrick.sk s uvedením nasledovných údajov: 
  • Meno a priezvisko kupujúceho
  • Poštovú adresu pre doručenie tovaru
  • Telefonické číslo alebo e-mail
  • Názov tovaru
  • Počet kusov (m2 tehlového obkladu, bm rohov, počet kusov doplnkového tovaru – lepidlo,  škárovacia hmota) z každej položky tovaru
  • Dátum vystavenia objednávky
  • Spôsob úhrady za tovar
  • Spôsob prepravy a prevzatia tovaru
   a v prípade právnickej osoby aj:
  • IČO a SK DIČ spoločnosti
  • Kontaktnú osobu a telefón
  • Fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa dodania).
 5. Po prijatí záväznej objednávky predávajúci do 2 pracovných dní potvrdí uzatvorenie kúpnej zmluvy emailom. Doručením potvrdenia sa považuje kúpna zmluva za uzatvorenú. Takto uzatvorená zmluva je záväzná, meniť alebo zrušiť ju možno len na základe dohody oboch zmluvných strán alebo zo zákonných dôvodov. 
 6. Kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim  je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov za účelom jej úspešného plnenia a plnenia si povinnosti predávajúceho vyplývajúce mu z osobitných právnych predpisov. Kúpna zmluva nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. 

Článok IV

Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Predmetom kúpnej zmluvy sú práva a povinnosti zmluvných strán. 
 2. Predávajúci je povinný najmä:
  1. poskytnúť spotrebiteľovi informácie podľa príslušných ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov a iných relevantných právnych predpisov,
  2. pripraviť tovar na prevzatie alebo zabaliť tovar na prepravu podľa zmluvy, 
  3. dodať spotrebiteľovi objednaný tovar v mieste určenia riadne a včas,
  4. dodať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom všetky doklady potrebné na riadne prevzatie a užívanie tovaru v súlade s relevantnými právnymi predpismi. 
 3. Predávajúci má právo na zaplatenie kúpnej ceny riadne a včas. 
 4. Kupujúci je povinný najmä:
  1. včas si tovar vyzdvihnúť alebo prevziať tovar v mieste určenia, 
  2. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v lehote splatnosti, vrátane nákladov na doručenie tovaru, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak,
  3. potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.
  4. Kupujúci má právo na dodanie tovaru predávajúcim riadne a včas. 

Článok V

Cena tovaru a platobné podmienky

 1. Ceny jednotlivých tovarov sú na stránkach internetového obchodu www.fabrick.sk aktuálne a platné, uvádzané sú za m2 a pri doplnkovom tovare za kus.
 2. Konečná cena objednávky sa vypočíta na základe požadovaných m2 a počtu doplnkového tovaru. Pokiaľ si kupujúci zvoli dodanie tovaru predávajúcim, ku konečnej cene sa pripočítava doprava podľa vzdialenosti. 
 3. Ceny tovarov sú uvádzané vrátane dani z pridanej hodnoty (DPH) v zákonnej výške a všetkých ostatných daní. 
 4. Dokladom o predaji vrátane ceny tovaru je faktúra alebo pokladničný doklad. . 

Článok VI

Platobné podmienky 

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu a pokiaľ si zvolil dopravu ponúkanú predávajúcim aj náklady na dodanie tovaru,. 
 2. Kupujúci môže zaplatiť kúpnu cenu niektorým z nasledovných spôsobov: 
  • vopred bankovým prevodom, 
 3. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu do 7 dní odo dňa potvrdenia objednávky. Pokiaľ kúpnu cenu nezaplatí v stanovenej lehote má sa za to, že zmluvné strany od zmluvy odstúpili. 
  • pri prevzatí tovaru v hotovosti alebo platobnou kartou v sídle predávajúceho. 
 4. Kupujúci je povinný zaplatiť zálohu vo výške 50% kúpnej ceny v lehote do 7 dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Pokiaľ kupujúci nezaplatí zálohu v stanovenej lehote má sa za to, že zmluvné strany od zmluvy odstúpili.

Článok VII

Dodacie podmienky

 1. Tovar  ponúkaný predávajúcim je tovarom na objednávku, pokiaľ nie je uvedené inak. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar do 30 dní.  Vzhľadom k tomu, že predávaný je tovar na zákazku, doba dodania tovaru je individuálna pri každej tovarovej položke. Predávajúci potvrdí termín dodania v potvrdení o uzatvorení kúpnej zmluvy. 
 2. Kupujúci si môže zvoliť medzi nasledovnými spôsobmi dodania tovaru: 
  • osobný odber v sídle predávajúceho, 
  • dovoz tovaru predávajúcim za cenu uvedenú v objednávke. 
 3. Tovar je dodávaný na paletách, pri menších objednávkach v ľahko prepravných kartónoch. 
 4. Kupujúci prevezme tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávke osobne alebo zabezpečí, aby tovar prevzala ním splnomocnená osoba.
 5. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou. O tejto skutočnosti je potrebné pri dodaní spísať záznam. V prípade, že kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci nemusí uznať prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.  
 6. Po prevzatí tovaru je kupujúci povinný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených nedostatkoch. V prípade, že kupujúci zistí poškodenie tovaru alebo inú vadu až po jeho prevzatí, je potrebné túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je potrebné bez zbytočného odkladu oznámiť e-mailom na rabrick@fabrick.sk. 

Článok VII

Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare 

 1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím na mieste dodania, ktoré určil.
 2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme. 

Článok VIII

Odstúpenie od zmluvy

 1. Odstúpenie od zmluvy kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ, sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.
 2. Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. V prípade zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa. Z uvedeného vyplýva, že v prípade tovaru na objednávku, ktorý je zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, nie je možné oodstúpiť od zmluvy. 
 3. Pokiaľ by spotrebiteľovi vzniklo právo od zmluvy odstúpiť, môže ho uplatniť zaslaním oznámenia do sídla spoločnosti alebo emailom, pričom použiť môže formulár na odstúpenie od zmluvy. 
 4. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň uvedenej lehoty. 
 5. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. 
 6. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.
 7. Spotrebiteľ znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.
 8. V prípade odstúpenia od zmluvy spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru. 
 9. Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade nemožnosti dodať tovar riadne a včas, príp. z iných závažných dôvodov. 

Článok IX

Riešenie sporov

 1. Právne vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim v súvislosti s používaním internetového obchodu a uzatvorením zmluvného vzťahu sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. 
 2. Účastníci tohto právneho vzťahu sa dohodli, že v prípade vzniku sporu je daná právomoc súdom Slovenskej republiky. 
 3. V prípade vzniku sporu medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom, je spotrebiteľ oprávnený obrátiť sa predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spotrebiteľ spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.  Žiadosť o nápravu je možné zaslať elektronickou poštou na e-mail fabrick@fabrick.sk alebo poštou na adresu predávajúceho.  Pokiaľ predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu niektorému zo subjektov alternatívneho riešenia sporov. 
 4. Podmienky alternatívneho riešenia sporu upravuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov. 
 5. Spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu na príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je právnická osoba zapísaná v zozname  vedenom Ministerstvom vnútra SR alebo Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk). 
 6. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenie sporov RSO, prevádzkovanou EÚ. Sťažnosť možno podať vyplnením online formulára na stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.selfTest. Právo voľby spomedzi subjektov alternatívneho riešenia sporov má spotrebiteľ. 
 7. Riešenia sporov niektorým zo subjektov alternatívneho riešenia sporov sa môže domáhať len spotrebiteľ. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. 
 8. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporov vyplývajúcich zo spotrebiteľských zmlúv uzatvorených na diaľku. 
 9. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť v zákonom stanovených prípadoch, napríklad ak vyčíslená hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur alebo ak podá spotrebiteľ návrh po uplynutí jedného roka odo dňa doručenia zamietavej odpovede predávajúceho alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty na vyjadrenie k žiadosti. 
 10. Alternatívne riešenie sporov je v zásade bezplatné. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa žiadať poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 eur. 
 11. Subjekt alternatívneho riešenia sporov postupuje pri alternatívnom riešení sporu tak, aby bol spor čo najrýchlejšie vyriešený, predchádza zbytočným prieťahom, koná hospodárne a bez zbytočného a neprimeraného zaťažovania strán sporu a iných osôb; ak je to možné, pri komunikácii využíva najmä telefonický kontakt a elektronické prostriedky.
 12. Subjekt alternatívneho riešenia sporov ukončí alternatívne riešenie sporu do 90 dní odo dňa jeho začatia. V osobitne zložitých prípadoch môže subjekt alternatívneho riešenia sporov lehotu podľa prvej vety predĺžiť o 30 dní, a to aj opakovane. Subjekt alternatívneho riešenia sporov je povinný o každom predĺžení lehoty podľa druhej vety bezodkladne informovať strany sporu spolu s uvedením dôvodu predĺženia lehoty.
 13. Ak medzi stranami sporu nedôjde k uzavretiu dohody a subjekt alternatívneho riešenia sporov na základe skutočností, ktoré zistí pri alternatívnom riešení sporu, dospeje k odôvodnenému záveru, že predávajúci porušil práva spotrebiteľa podľa predpisov na ochranu práv spotrebiteľa, ukončí alternatívne riešenie sporu vydaním nezáväzného odôvodneného stanoviska.

Článok X

Zodpovednosť predávajúceho za vady a reklamačné podmienky

 1. Zodpovednosť predávajúceho za vady a podmienky uplatnenia a vybavenia reklamácie sa riadia príslušnými ustanoveniami reklamačného poriadku prijatého prevádzkovateľom a zverejnenom na internetovej stránke www.fabrick.sk. 

Článok XI

Platnosť zmluvy

 1. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do riadneho splnenia si povinností oboch zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou. 

Článok XII

Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje kupujúcich spracúva predávajúci v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o OOU“).
 2. Podmienky spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom sú špecifikované na internetovej stránke www.fabrick.sk v sekcii Ochrana osobných údajov. 

Článok XIII

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na stránkach internetového obchodu www.fabrick.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto obchodné podmienky, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy.
 3. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb.,  zákona č. 250/2007 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z. ako aj inými súvisiacimi predpismi. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim podnikateľom sa riadia podľa príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. 
 4. Tieto obchodné podmienky sú vypracované advokátskou kanceláriou Lanikova Group, s.r.o. pre prevádzkovateľa internetového obchodu, pričom sú chránené v zmysle zákona 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov. Bez súhlasu autora je zakázané toto autorské dielo akýmkoľvek spôsobom použiť, a to najmä, nie však výlučne, kopírovať, zverejňovať, meniť, upravovať, rozširovať a inak zneužívať.
 5. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 17.05.2022. 
Späť hore